Isibhedlele/iSanatorium

Njalo nikela ingqalelo kwimpilo yakho.

Umguli nabalupheleyo bafanele bakhathalelwe yaye bakhuselwe kakuhle.Ukudala indawo engqongileyo ecocekileyo nekhuselekileyo kubaluleke kakhulu.

Ukufudumala wonke umntu ngokunyanisekileyo nangothando.

esibhedlele
esibhedlele
esibhedlele
esibhedlele
esibhedlele