Ezorhwebo

Umoya omtsha ukho kuyo yonke indawo

Uhlala ulindele umngeni.Ukudala indawo yoshishino ecocekileyo nekhuselekileyo kubaluleke kakhulu.

Ishishini lakho linamathuba angenamkhawulo.

ishishini
ishishini
ishishini